Skip to main content

Associació de Viticultors i Elaboradors CORPINNAT

Plaça Manuel Raventós, 1, 1r.
08770 Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tel: +34 696 52 80 70

Contacte

 • Contacte General

  Nombre *
  Dirección *
  Población *
  Código Postal *
  Teléfono de contacto *
  Email *
  Dirección preferente de entrega
  Día y hora

  De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AVEC- CORPINNAT (en adelante el Responsable del Tratamiento), Plaza de Manuel Raventós 1 1º, 08770, Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona con CIF: G, con la finalidad de organizar una entrega de material y una visita En cumplimiento con la normativa vigente, El Responsable del Tratamiento informa de que los datos serán conservados mientras dure la relación comercial a excepción de poder conservarlos más tiempo para ejercer acciones legales.

  Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: Administraciones Públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

  El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato.

  A su vez, le informamos que puede contactar con el Responsable de Protección de Datos del Responsable del Tratamiento dirigiéndose por escrito a la dirección de correo info@corpinnat.com o al teléfono 93 6766972.

  El Responsable del Tratamiento le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el Responsable del Tratamiento se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

  De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico info@corpinnat.com . En este sentido, se informa que dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la presente cláusula.

  Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

  En último lugar, Responsable del Tratamiento informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.

  He leído y acepto la Política de Privacidad de Corpinnat

 • Viticultor/Elaborador

  Nombre *
  Dirección *
  Población *
  Código Postal *
  Teléfono de contacto *
  Email *
  Dirección preferente de entrega
  Día y hora

  De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AVEC- CORPINNAT (en adelante el Responsable del Tratamiento), Plaza de Manuel Raventós 1 1º, 08770, Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona con CIF: G, con la finalidad de organizar una entrega de material y una visita En cumplimiento con la normativa vigente, El Responsable del Tratamiento informa de que los datos serán conservados mientras dure la relación comercial a excepción de poder conservarlos más tiempo para ejercer acciones legales.

  Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: Administraciones Públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

  El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato.

  A su vez, le informamos que puede contactar con el Responsable de Protección de Datos del Responsable del Tratamiento dirigiéndose por escrito a la dirección de correo info@corpinnat.com o al teléfono 93 6766972.

  El Responsable del Tratamiento le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el Responsable del Tratamiento se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

  De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico info@corpinnat.com . En este sentido, se informa que dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la presente cláusula.

  Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

  En último lugar, Responsable del Tratamiento informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.

  He leído y acepto la Política de Privacidad de Corpinnat

 • Premsa

  Nom *
  Adreça *
  Població *
  Codi Postal *
  Telèfon de contacte *
  Email *
  Adreça de lliurament preferent
  Data i hora

  De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de AVEC- CORPINNAT (des d'ara el responsable del Tractament), Plaça de Manuel Raventós 1 1r, 08770, Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona amb CIF: G-67049593, amb la finalitat d'organitzar un lliurament de material i una visita en compliment amb la normativa vigent, el responsable del Tractament informa que les dades seran conservades mentre duri la relació comercial a excepció de poder conservar-los més temps per exercir accions legals.
   

  Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: Administracions Públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació de servei anteriorment esmentat.
   

  El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte.

  Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Responsable de Protecció de Dades del responsable del Tractament dirigint-se per escrit a l'adreça de correu info@corpinnat.com o a al telèfon 93 6766972.


  El responsable del Tractament li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el responsable del 'Tractament es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
   

  D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@corpinnat.com. En aquest sentit, s'informa que disposarà de el dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.
   

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
   

  En darrer lloc, responsable del Tractament informa que amb la signatura d'aquest document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

   

  He llegit i accepto la Política de Privacitat de Corpinnat

Termes del Servei

Avís Legal

Raó social

AVEC-Associació de Viticultors i Elaboradors CORPINNAT

Associació sense ànim de lucre registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya l’11 de juliol de 2018 amb número d’inscripció 61825

NIF

G-67049593

Adreça

Plaça Mnauel Raventós, número 1, 1r

Població

Sant Sadurní d'Anoia

Codi Postal

08770

Telèfon
E-mail

info@corpinnat.com

Les pàgines d'aquest web, la informació o els elements que s'hi contenen, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CORPINNAT (en endavant El Propietari)  n'és titular o llicenciatari legítim. 
No s'atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines d'aquest lloc web quan la seva titularitat no correspongui al propietari

Termes del Servei

Política de Privacitat

 • 1. RESPONSABLE

  EL PROPIETARI manté des dels seus inicis una rigorosa política de privacitat amb les dades d'aquelles persones que han establert relacions amb la nostra empresa. Continuant amb aquesta política de defensa de la privacitat, i a l'objecte d'adequar-nos a la nova normativa: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, RGPD), que és exigible des el 25 de maig de 2018, detallem actualitzada la nostra política de protecció de dades.

 • 2. FINALITAT

  En compliment del que disposa REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, TERRABIT, SL (Des d'ara (TERRABIT) l'informa com RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat denominat "CLIENTS POTENCIALS I CONTACTE".

  La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la prestació, manteniment, administració, ampliació, millora i estudi dels productes d'assegurances en els quals vostè decideixi donar-se d'alta, contractar, o sol·licitar informació. Així mateix també té com a finalitat l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació operativa, de contractació, comercial sobre productes i serveis, oferts perTERRABIT.

  EL PROPIETARI l'informa que compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides i que ha adoptat totes les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, intrusió il·legítima i sostracció de les dades personals facilitades. En qualsevol cas vostè ha de saber que INTERNET no és un mitjà inexpugnable.

  Les seves dades es mantindran emmagatzemades mentre gestionem el seu requeriment o fins que vostè ens indiqui el contrari, així com per tramitar sol·licituds d'assegurances, realitzar tasques administratives i remetre-li informació addicional que puguin ser del seu interès. Les finalitats de les operacions de processament de dades que porta a termeTERRABIT com RESPONSABLE DE TRACTAMENT són exclusivament la gestió de la relació amb els clients potencials i els contactes, així com un ús comercial i de millora de la seva experiència en línia.

  L'emplenament dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa, però, la negativa a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de complir amb la seva petició.

  Vostè és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant EL PROPIETARI de qualsevol responsabilitat a l'respecte, així mateix, garanteix i respon, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

 • 3. LEGITIMACIÓ

  A l'lliurar voluntàriament les seves dades CONSENTEIX PER INTERÈS LEGÍTIM seu tractament automatitzat o no per part de PEMESA, així com la seva comunicació a entitats la connexió amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials via correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENTEIX PER INTERÈS LEGÍTIM la seva recepció.

 • 4. DESTINATARIS

  EL PROPIETARI es preocupa per la privacitat de les seves dades, i per això li garanteix la major confidencialitat en el seu tractament, confirmant que no se'n realitzarà cap cessió  a tercers.

  Finalment, les seves dades seran cedides a administracions i altres organismes públics en aquells casos en què això vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial.

 • 5. DRETS

  EL PROPIETARI l'informa igualment que vostè podrà en qualsevol moment denegar el consentiment anteriorment facilitat i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides en el Fitxer, dirigint-s'hi a través de correu electrònic a l'adreça especificada al començament o enviant una carta a l'adreça postal també indicada.

Termes del Servei

Política de Galetes

 • Què són les galetes o cookies?

  Una galeta o cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador a l'accedir a determinades páginas web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari o per guardar opcions que l'usuari ha triat (llengua, colors, etc...).

 • Tipus de galetes

  Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les galetes i tracti les dades que s'obtinguin, es poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers.

  Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de galetes de sessió o galetes persistents.

  Existeix una altra classificació amb cinc tipus de galetes segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d'anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

 • Quin tipus de galetes utilitza aquesta pàgina web?

  Aquesta pàgina web utiliza diversos tipus de galetes amb l'única finalitat de millorar la navegació de l'usuari en aquest lloc web, sense cap tipus d'objectiu publicitari o similar. Totes les galetes, excepte les fetes servir per Google Analytics, són temporals i desapareixen en tancar la sessió. A continuació s'identifiquen les galetes que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

  Galetes d'anàlisi: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la teva a navegació a la nostra pàgina web, amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que t'oferim. Aquest web utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. Podeu trobar més informació sobre aquest tema i inhabilitar l'ús d'aquestes galetes a http://www.google.com/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html. A través de l'analítica web no s'obté informació sobre les teves dades personals. La informació que s'obté és la relativa al nombre d'usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d'aquest portal. Si es desactiven aquestes galetes el web podrà seguir funcionant.

  Galetes de tipus tècnic: Són necessàries per a la correcta navegació per les pàgines web. Gestiona el consentiment de l'usuari davant l'ús de les galetes a la pàgina web, amb l'objecte d'evitar l'excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de galetes en la part superior de la web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa. Si es desactiven aquestes galetes, no es rebran correctament els continguts del lloc web.

  Galetes de xarxes socials: Són utilizades per a que puguis interactuar amb diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, etc.) i es generen únicamente per als usuaris d'aquestes xarxes socials. Les condicions d'ús d'aquestes galetes i la informació emmagatzemada es regula per la política de privacitat de la plataforma en qüestió.

 • Acceptació de la Política de galetes

  Aquest web mostra la informació sobre la seva Política de Galetes en la part inferior de qualsevol pàgina amb cada inici de sessió.
  Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  Seguir navegant: Si continues navegant pel nostre web, s'entendrà que acceptes l'ús que fem de les Galetes..

  Modificar la configuració: Pots restringir, bloquejar o esborrar les galetes utilitzant el teu navegador. En cada navegador l'operativa és diferent. Consulta l'ajuda del teu navegador per saber com operar.